tropdetout:

RIP
You Glorious Man

(Source: gifmovie, via fuckyeahreading)